Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anticor

 

Новомосковський коледж ДДАЕУ– 2018

ЗМІСТ

1. Загальні положення.

2. Терміни, які вживаються в Антикорупційній програмі.

3. Мета програми.

4. Принципи програми.

5. Антикорупційні заходи під час здійснення господарської діяльності коледжу.

6. Взаємодія з державними службовцями.

7. Норми професійної етики працівників коледжу.

8.Обов’язки працівників коледжу у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності коледжу.

9. Правовий статус, права і обов’язки уповноваженого.

   - правовий статус уповноваженого.

   - права і обов’язки уповноваженого.

10. Порядок регулярного звітування уповноваженого перед директором коледжу.

11. Моніторинг та контроль за дотриманням Антикорупційної програми.

12. Умови конфіденційності інформування уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Захист працівників, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

13. Інформування уповноваженого працівниками коледжу про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

14.Проведення індивідуального консультування уповноваженим працівників коледжу з питання антикорупційних стандартів та процедур, проведення підвищення їх кваліфікації у сфері запобігання і протидії корупції.

15.Вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в коледжі.

16. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Ця програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон), Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки», інших антикорупційних нормативних актів України, а також в дусі Кодексу  професійної етики працівника Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (далі – НК ДДАЕУ), затвердженого рішенням на оперативному совіщанні  при директорі коледжу від 30.10.2017 року, протокол № 2.

Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників коледжуу, в тому числі на осіб, що проходять в коледжі навчальну/виробничу практику або працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів.

Антикорупційні заходи спрямовані  на забезпечення:

●запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

●виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування корупційних правопорушень;

●мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

2.ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ

Антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають    взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

контрагент – особа чи установа, що бере на себе певні зобов’язання за договором;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція– використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів– наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес– будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях; реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

суб’єкти декларування– особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3.МЕТА ПРОГРАМИ

Антикорупційна програма коледжуу відображає підтримку антикорупційної стратегії держави, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів надання інформації про виконання робіт та надання послуг, про встановлені тарифи, свідчить про прагнення колективу коледжу до удосконалення корпоративної культури, наслідування кращих практик корпоративного управління, підтримання ділової репутації коледжу на належному рівні.

Коледж визначає наступні цілі програми:

●мінімізувати ризики втягнення керівництва та працівників коледжу, незалежно від займаної посади, в корупційну діяльність;

●сформувати у контрагентів, працівників та інших осіб цілісного єдиного усвідомлення та розуміння Антикорупційної програми коледжуу, неприйняття корупції у будь-яких її виявленнях;

●узагальнювати та роз’яснювати основні положення антикорупційного законодавства України;

●включити в обов’язок працівників коледжу знання та дотримання принципів і вимог цієї Антикорупційної програми, основних положень антикорупційного законодавства, а також вжиття адекватних заходів щодо запобігання корупції.

4. ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ

Директор коледжуу та керівники структурних підрозділів формують етичні стандарти негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи приклад власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним законодавством всіх працівників та контрагентів.

Директор коледжу відповідає за організацію заходів, скерованих на реалізацію принципів та вимог Антикорупційної програми, включаючи призначення осіб, відповідальних за розробку антикорупційних заходів, їх реалізацію та контроль.

Всі працівники коледжу повинні керуватися чинним законодавством та Антикорупційною програмою, дотримуватися принципів та вимог цієї програми.

Принципи та вимоги Антикорупційної програми поширюються на контрагентів та представників коледжу, а також на інших осіб у випадках, коли відповідні обов’язки закріплені в договорах, в їх внутрішніх документах, або безпосередньо передбачені в законі.

Створення системи заходів протидії корупції ґрунтується на таких ключових принципах:

●відповідності діяльності коледжу чинному законодавству і загальноприйнятим нормам;

●відповідності антикорупційних заходів, що реалізуються в коледжі, Конституції України, законодавству України та іншим нормативним правовим актам, які застосовуються в коледжі;

●особистого прикладу керівництва. Ключовою роллю керівництва коледжу є формування культури нетерпимості до корупції і створення внутрішньоорганізаційної системи запобігання та протидії корупції;

●залучення працівників коледжу до викорінення корупції, зокрема, забезпечення інформованості працівників коледжу про положення антикорупційного законодавства та їх активної участі у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

●пропорційності антикорупційних процедур ризику корупції;

●дієвості антикорупційних процедур - застосування в коледжі антикорупційних заходів, які забезпечують простоту реалізації і приносять найбільший значущий ефект;

●відповідальності та невідворотності покарання - невідворотність покарання незалежно від займаної посади, стажу роботи та інших умов, у разі вчинення працівником корупційних правопорушень, пов’язаних з виконанням трудових обов'язків;

●постійного контролю та регулярного моніторингу.

5. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІколеджу

Особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважена особа), згідно з нею розробляється конкретний перелік та опис антикорупційних заходів, які повинні реалізовуватися в цілях запобігання та протидії корупції в коледжі.

Для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед коледжем внаслідок порушення антикорупційного законодавства, керівництво коледжу періодично має проводити внутрішній аудит господарської діяльності його підрозділів, що дозволяє виявити зони підвищеного ризику й розробити ефективні заходи, спрямовані на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків коледжу.

Оцінка ризику - це безперервний процес з постійним зв’язком між директором, Уповноваженою особою та працівниками коледжу.

При роботі з контрагентами необхідно здійснювати оцінку ризиків.

Керівництву коледжу та його працівникам забороняється залучати або використовувати посередників, партнерів, агентів, спільні підприємства чи інших осіб для вчинення будь-яких дій, які суперечать принципам і вимогам цієї антикорупційної програми або нормам антикорупційного законодавства.

Новомосковський коледж ДДАЕУ здійснює вибір контрагентів для надання їм робіт і послуг, виходячи з принципу відбору контрагента за найкращими конкурентними цінами, який передбачає:

●аналіз ринку пропонованих послуг;

● рівноправність, справедливість, відсутність дискримінації і не обґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів;

●чесний і розумний вибір пропозицій при комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості продукції);

●цільове та економічно ефективне витрачання грошових коштів на придбання товарів, робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого циклу закуповуваної продукції) та реалізацію заходів, спрямованих на скорочення витрат коледжу;

●відсутність обмеження допуску до участі у закупівлі шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента (надмірними вимогами до контрагента не вважаються вимоги, прямо передбачені діючим законодавством про здійснення закупівель за державні кошти, тощо);

●запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та іншим зловживанням повноваженнями.

Коледж прагне мати ділові відносини з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства, та/або контрагентами, які декларують неприйняття корупції.

Коледж заявляє, що відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників контрагентів, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх користь робіт (послуг) та іншими, не перерахованими вище способами, що ставить працівника контрагента в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь коледжу.

Коледж докладає всіх можливих зусиль, що мінімізують ризики ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості контрагентів до корупції, у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних програм, їх готовності дотримуватися вимог цієї антикорупційної програми і включає в договори антикорупційні умови (застереження), а також надає взаємне сприяння для етичного ведення господарської діяльності та запобігання корупції.

У разі порушення норм антикорупційного законодавства коледж і його контрагенти (партнери) зобов'язані:

●негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного законодавства;

●нагадувати іншим особам при здійсненні (виконанні) будь-яких угод (договорів), про обов’язок дотримуватися антикорупційного законодавства.

У разі появи в коледжі об'єктивних фактів, що вказують на порушення контрагентами антикорупційного законодавства, на адресу такого контрагента (партнера) направляється відповідне повідомлення з вимогою у термін до 10 днів надати відповідні роз'яснення.

Неподання достатніх доказів, що безумовно підтверджують відсутність порушення антикорупційного законодавства, є порушенням істотних умов договору (істотним порушенням), укладеного між коледжем та його контрагентом і дає право коледжу розірвати такий договір в односторонньому позасудовому порядку (повністю відмовитися від виконання договору), або призупинити його подальше виконання в односторонньому порядку в якійсь його частини (частково відмовитися від виконання договору) шляхом направлення відповідного письмового повідомлення.

Нормативне забезпечення, закріплення стандартів поведінки і декларація намірів коледжем передбачає:

●розробку і прийняття Кодексу етики та службової поведінки працівника коледжу;

●вироблення положення про конфлікт інтересів;

● включення в договори, пов'язані з господарською діяльністю коледжу, стандартного антикорупційного повідомлення - застереження про порушення антикорупційного законодавства.

Розробка і введення спеціальних антикорупційних процедур передбачає:

●введення процедури інформування працівниками коледжу про випадки схиляння їх до скоєння корупційних порушень;

●введення процедури інформування коледжу про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами коледжу чи іншими особами, що стали відомими працівникові.

Коледжем здійснюється навчання та інформування працівників з питань дотримання антикорупційного законодавства, а саме:

●ознайомлення працівників під підпис з нормативними документами, що регламентують питання попередження та протидії корупції в коледжі;

●проведення навчальних заходів (тренингів) з питань профілактики і протидії корупції;

● організація індивідуального консультування працівників з питань застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур.

Відповідність системи внутрішнього контролю в коледжі вимогам антикорупційної політики забезпечується шляхом здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку. Всі фінансові операції, які здійснюються в коледжі, повинні бути акуратно, правильно і з достатнім рівнем деталізації відображені в бухгалтерському обліку, задокументовані і доступні для

перевірки. Перекручення або фальсифікація бухгалтерської звітності коледжу суворо заборонені і розцінюються як правопорушення.

Всім працівникам коледжу суворо забороняється прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей в будь-якій формі, в тому числі у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

Працівникам коледжу забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

●у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної з виконанням своїх посадових обов’язків в коледжі;

●якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Працівники коледжу можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, у випадках, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

●даруються близькими особами;

● одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У випадку прийняття рішення працівником коледжу на користь особи, від якої він чи його близькі особи отримали подарунок, рішення працівника вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

Працівники коледжу у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

● відмовитися від пропозиції;

        ● за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

        ● залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників;

        ●письмово повідомити про пропозицію безпосереднього директора коледжу або Уповноважену особу, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або Уповноважену особу.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, складається акт, що підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженою особою.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, виявляє директор, керівник підрозділу коледжу, відповідний акт про виявлення такого майна підписує ця особа та Уповноважена особа.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані або виявлені подарунки, зберігаються в коледжі до їх передачі спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

У випадку наявності в працівника коледжу сумнівів щодо можливості одержання ним подарунка, він має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Уповноваженої особи або територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз'яснення.

 

6.ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

Керівництво коледжу не здійснює самостійно або через своїх працівників оплату будь-яких витрат (грошову винагороду, позички, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди) за державних службовців та їх близьких родичів (або в їхніх інтересах) з метою одержання або збереження переваги для коледжу в комерційній діяльності.

Працівники коледжу самостійно несуть відповідальність за корупційні прояви у разі самостійної взаємодії з державними службовцями відповідно до чинного законодавства України.

7. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ   та службової поведінкиПРАЦІВНИКІВколеджУ

Працівники коледжу під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, положень Кодексу працівника коледжу, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Працівники коледжу зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень:

●дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації убудь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

●не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

●діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

●сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані,

підзвітні або підконтрольні, не допускаючи зловживань та неефективного використання державної власності;

●утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, положенням Кодексу працівника і Антикорупційної програми коледжу.

●У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, що охороняються законом, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора коледжу.

8.ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ коледжУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ

І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІколеджу

На працівників коледжуу покладаються наступні обов’язки, пов’язані із запобіганням та протидією корупції:

●утримуватися від вчинення і (або) участі у вчиненні корупційних правопорушень в інтересах або від імені коледжу;

●утримуватися від поведінки, яка може бути витлумачена оточуючими як готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення в інтересах або від імені коледжуу;

●негайно інформувати безпосереднього керівника, Уповноважену особу або керівництво коледжу про випадки наявності у працівника наміру вчинити корупційне правопорушення;

●негайно інформувати безпосереднього керівника, Уповноважену особу або керівництво коледжу про випадки притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

●негайно інформувати безпосереднього керівника, Уповноважену особу або керівництво коледжу про відому працівникові інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами коледжу чи іншими особами;

●повідомляти безпосереднього керівника або Уповноважену особу про виникнення або можливість виникнення у працівника конфлікту інтересів.

Працівникам коледжу забороняється:

●використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно коледжу або кошти в приватних інтересах;

●безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

●прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

 

9. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОї особи

Правовий статус Уповноваженої особи

Уповноважена особа є посадовою особою коледжу, що призначається відповідно до законодавства про працю наказом директора коледжу.

Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

Не може бути призначена на посаду Уповноважена особа, яка:

●має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

●за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

         ●звільнена з посад у державних органах, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

Несумісною з діяльністю Уповноваженої особи є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважена особа  у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язана повідомити про це директора коледжу з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

Уповноважена особа може бути звільнена з посади достроково у разі:

●розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженої особи;

●розірвання трудового договору з ініціативи директора коледжу за умови надання згоди Національним агентством;

       ●неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

●набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

●набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

●смерті.

Про звільнення з посади Уповноваженої особи директор коледжу письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

 

Права і обов’язки Уповноваженої особи

Уповноваженна особа під час виконання покладених на неї завдань має наступні права та обов’язки:

●отримувати інформацію від фізичних та юридичних осіб про порушення вимог чинного законодавства у сфері боротьби з корупцією, проводити за дорученням директора коледжу перевірку можливих фактів порушення вказаних вимог;

●проводити за дорученням директора коледжу перевірку організації роботи із запобігання і виявлення корупції в підрозділах коледжу;

●здійснювати моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників коледжу;

●отримувати від працівників коледжу письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством та антикорупційною програмою;

         ●ініціювати проведення службового розслідування, вживати заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

●раз на рік готувати та надавати директору коледжу звіт про реалізацію засад Антикорупційної програми, а також за дорученням директора інформувати про це його замісників та керівників структурих підрозділів коледжу;

●здійснювати співпрацю із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

●надавати роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання і виявлення корупції в підрозділах коледжу та у контрагентів коледжу.

●отримувати від працівників коледжу письмові та усні пояснення з питань, що стосуються виконання покладених на нього функцій та завдань (в тому числі під час попереднього дослідження фактів, що можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства).

У випадку виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або отримання повідомлення про корупційне порушення, Уповноважена особа ініціює проведення службового розслідування.

Отримані в ході розслідування матеріали Уповноважена особа доповідає директору коледжу, який вживає заходів щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

10. ПОРЯДОК РЕГУЛЯРНОГО ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОї особи ПЕРЕДдиРЕКТОРОМ коледжУ

Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в коледжі подається директору коледжу щорічно до 15 грудня, а також на вимогу директора коледжу - протягом року у встановлений ним строк.

11. МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

У зв'язку з можливою зміною в часі корупційних ризиків та інших факторів, що впливають на діяльність коледжу, Національне агенство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг впроваджених адекватних заходів щодо запобігання корупції, контролює їх дотримання, а у разі необхідності переглядає та вдосконалює їх.

Коледж забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності коледжу.

Розробку таких заходів та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує Уповноважена особа з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми.

Аналіз дотримання працівниками коледжу вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших документів коледжу з питань запобігання корупції здійснюється Уповноваженою особою.

Про підтвердження за результатами проведеного аналізу попередніх даних про причетність працівників коледжу до порушень законодавства Уповноважена особа інформує директора коледжу шляхом подання службової записки. При цьому за необхідності Уповноважена особа може ініціювати необхідність застосування інших методів контролю (проведення перевірки діяльності підрозділу, службового розслідування тощо).

Уповноважена особа інформує директора коледжу про результати проведеного аналізу.

Дослідження окремих сфер діяльності коледжу здійснюється Уповноваженою особою з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків на засадах, визначених цією Антикорупційною програмою.

Антикорупційна перевірка може проводитися Уповноваженою особою з власної ініціативи або за дорученням директора коледжу.

12.УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОї особиПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ. ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Коледж вимагає від своїх працівників дотримання цієї Антикорупційної програми, інформуючи їх про ключові цілі, принципи, умови, вимоги та санкції за порушення.

В коледжі організовуються безпечні, конфіденційні і доступні способи інформування директора коледжу, Уповноваженої особи (письмова заява на ім'я директора або Уповноваженої особи або особисте звернення; повідомлення за допомогою телефонного або факсимільного зв'язку, електронної пошти та інше) про факти хабарництва з боку осіб, які надають послуги в інтересах комерційної організації або від її імені. На адресу директора коледжу або Уповноваженої особи можуть надходити пропозиції щодо

поліпшення антикорупційних заходів і контролю, а також запити з боку працівників і третіх осіб.

В коледжі постійно проводиться навчання з питань добросовісного повідомлення про факти корупції, зокрема:

●регулярне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування психологічної установки у працівників щодо не сприйняття корупції як способу розв’язання проблеми;

●підвищення рівня правової свідомості працівників, зокрема, в частині обізнаності щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації, конфіденційності та правових способів захисту викривачів;

● роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання корупції, зокрема, в частині визначення видів та форм корупційної поведінки;

       ●системне проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками.

В коледжі запроваджуються умови конфіденційності, а саме:

●інформація про викривача (особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом;

●повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником коледжу без зазначення авторства (анонімно);

●конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та корупційних проявів працівників, отримані від працівників коледжу чи інших осіб;

●розгляд повідомлень про корупційні прояви працівників здійснюється з урахуванням положень ст. 53 Закону;

●анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;

●анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, директор коледжу продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання своїм службовим розпорядженням.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону та цієї Антикорупційної програми, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

Особа або член її сім'ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнена до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку директора коледжу негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону та цієї Антикорупційної програми іншою особою.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону та цієї Антикорупційної програми директор коледжу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

13. ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ коледжу ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

          Працівники коледжту зобов'язані:

●вживати заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

●повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, свого безпосереднього керівника;

●не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

●вживати заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

●усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

●застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій або прийняття рішень;

●обмеження доступу особи до певної інформації;

●перегляду обсягу службових повноважень особи;

●переведення особи на іншу посаду;

●звільнення особи.

Керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, що має конфлікт інтересів, вносить директору коледжу пропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, у якій зазначає обгрунтування необхідності застосування обраного заходу.

Керівник структурного підрозділу вправі звернутися до Уповноваженої особи для отримання попередніх консультацій з питання вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

14. ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГОКОНСУЛЬТУВАННЯУПОВНОВАЖЕНою особою ПРАЦІВНИКІВ коледжУ З ПИТАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР, ПРОВЕДЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КВАЛІФІКАЦІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Працівники коледжу можуть звернутися у робочий час до Уповноваженої особи або надіслати на адресу Уповноваженої особи письмовий запит щодо надання роз'яснення та консультаційної допомоги з питань запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, запобігання та виявлення корупції в коледжі.

Для формування належного рівня антикорупційної культури при прийнятті на роботу до коледжу працівники ознайомлюються з вимогами цієї Антикорупційної програми і пов'язаних з нею документів, а для діючих працівників коледжу проводяться періодичні інформаційні заходи.

Дотримання працівниками коледжу принципів і вимог цієї Антикорупційної програми враховується при формуванні кадрового резерву для висунення на вищі посади, а також у разі накладення дисциплінарних стягнень.

15. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬВ коледжІ

У разі виявлення фактів, що свідчать про порушення антикорупційного законодавства працівником коледжу, Уповноважений вживає такі заходи:

● ініціює в установленому в коледжі порядку застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;

●ініціює в установленому в коледжі порядку вжиття передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю для дослідження виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення антикорупційного законодавства працівником коледжу;

●інформує у встановленому порядку спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені порушення для вжиття ними заходів, передбачених законодавством.

Особи, винні в порушенні вимог цієї Антикорупційної програми, а також Закону, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою директора коледжу, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України, спеціальними нормативними актами та трудовими договорами.

Дисциплінарні стягнення можуть бути накладені на працівників коледжу, що допустили порушення чи неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до норм трудового законодавства з урахуванням визначеного в коледжі порядку.

Коледж заявляє про те, що жодного працівника не буде піддано санкціям (у тому числі звільненню, зниженню на посаді, позбавленню премії), якщо він повідомив про передбачуваний факт корупції, відмовився дати або отримати хабар, здійснити комерційний підкуп, надати посередництво в хабарництві, в тому числі, якщо в результаті такої відмови в коледжі виникла упущена вигода або не було отримано комерційні та конкурентні переваги.

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак щодо якої судом не застосовано покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

З   метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог антикорупційної програми, а також Закону в інший спосіб, рішенням директора коледжу стосовно особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання посадових обов’язків за рішенням директора коледжу до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання посадових обов’язків особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.

Співпраця з правоохоронними органами у сфері протидії корупціїя

Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником дійсної прихильності коледжу до декларованих антикорупційних стандартів поведінки.

Таке співробітництво може здійснюватися в різних формах зокрема шляхом:

●повідомлення у відповідні правоохоронні органи про випадки вчинення корупційних правопорушень, про які стало відомо в коледжі;

●надання сприяння уповноваженим представникам контрольно-наглядових і правоохоронних органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності коледжу з питань запобігання та протидії корупції;

●надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при проведенні заходів з припинення або розслідування корупційних злочинів, включаючи оперативно-розшукові заходи;

●невтручання керівництва і працівників коледжу у виконання службових обов'язків посадовими особами судових або правоохоронних органів.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

При виявленні недостатньо ефективних положень цієї Антикорупційної програми чи пов'язаних з нею антикорупційних заходів коледжу, або при зміні вимог чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики директор коледжу організовує розробку та реалізацію плану дій щодо перегляду і зміни цієї Антикорупційної програми та/або антикорупційних заходів.

Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються директором коледжу і вводяться в дію його наказом після обговорення з працівниками коледжу.

Після затвердження Антикорупційної програми текст її оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу у вільному доступі.

Зміни до Антикорупційної програми включаються до Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку коледжу, а у разі потреби до договорів, які укладаються коледжем з іншими юридичними особами.

Уповноважена особа Новомосковського

коледжу ДДАЕУз організації роботи

із запобігання та виявленнякорупції –

юрисконсульт коледжу                                                                                      В.Я.Марченко

 

 

 

 

Антикорупційна лінія
У Новомосковському коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», наказом від 10.10.2017 року, № 179 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції призначено Марченка Валентина Яковича – юрисконсульта Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.
Інформацію про факти корупції з боку посадових осіб, працівників та контрагентів коледжу можна повідомляти за такими контактами:

«телефон довіри» : (05693) 7-14-28; факс 7-14-28 E-mail: mega_ nkdday@ukr. het
«скринька довіри» : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

адреса: 51208, Україна, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, вул. Гетьманська, 236

Згідно з чинним законодавством України, інформація буде ретельно перевірена і за наслідками її розгляду надано відповідь заявнику, а також вжито необхідних заходів щодо протидії та недопущення проявів корупції в коледжі.

Уповноважений
Новомосковського коледжу ДДАЕУ
з організації роботи із запобігання
та виявлення корупції                                                                                           В.Я.Марченко