Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету ______________ С.М.Збарах

25 березня 2014 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету ____________Ю.М.Рудаков

25 березня 2014 року

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ У

НОВОМОСКОВСЬКОМУ КОЛЕДЖІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її якості та кількості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

1.2.У коледжі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками і студентами своїх трудових і навчальних обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.3.Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників, студентів коледжу, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у коледжі.

 1.4.Правила обов»язкові для виконання роботодавцем, працівниками та студентами.

1.5. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор коледжу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або ж за погодженням з профспілковим комітетом ( працівників і студентів).

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей і кваліфікації.

2.2. При прийнятті на роботу працівник зобов»язаний подати:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт;

- медичну довідку про стан здоров»я;

- автобіографію;

- військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав – учасниць СНД, пред'являють військовий квиток;

- особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, подають відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються в коледжі і залишаються в особовій справі працівника;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтво про обов»язкове державне соціальне страхування;

- інші документи, передбачені чинними нормативними актами.

2.3. Особа, яка приймається на роботу, надає письмовий дозвіл на обробку її персональних даних та отримує повідомлення про включення її персональних даних до бази персональних даних коледжу, про мету збору даних та осіб, яким передаються її персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.4. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про національну та партійну приналежність та документи, подання яких не передбачене чинним законодавством.

2.5.Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту», « Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності», затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року № 293.

2.6. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.7.При укладенні трудового договору сторони можуть обумовити випробування задля перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається (ст..26 КЗпП України). Умова про випробування має бути обумовлена в наказі про прийняття на роботу.

2.8. Прийняття на роботу оформляється наказом директора коледжу або особою, якій було делеговано ці повноваження. У наказі повинні зазначатися найменування посади та умови оплати праці відповідно до штатного розпису коледжу. Наказ оголошується працівникові під розписку.

2.9.При прийомі працівника або переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу:

- працівник відділу кадрів зобов'язаний:

-      ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією під підпис, а педагогічних працівників ще й з Положенням про організацію навчального процесу:

- керівник структурного підрозділу зобов»язаний:

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- роз'яснити працівникові його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливості їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

2.10.Працівники коледжу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.11.Прийняття на роботу оформляється наказом директора, який оголошується працівнику під підпис.

2.12.На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи.

На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

2.13.Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

2.14.Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачі трудових книжок покладається на директора коледжу.

2.15.Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

2.16.Звільнення педагогічних працівників у зв'язку з скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Припинення трудового договору оформляється наказом директора коледжу і оголошується працівнику під підпис.

Керівник зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ ТА СТУДЕНТІВ

3.1.         Учасниками навчально-виховного процесу в коледжі є:

- керівні, педагогічні працівники, спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу;

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2.. Педагогічні працівники мають право на:

-    захист професійної честі, гідності;

-    вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

-    індивідуальну педагогічну діяльність;

-    участь у громадському самоврядуванні;

-    користування подовженою оплачуваною відпусткою;

-    забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

-    одержання службового житла;

-    підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.3.. Відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством

3.4. Педагогічні працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати у молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насилля.

3.5. Права та обов’язки студентів коледжу.

Студентимають гарантоване державою право на:

-    навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

-    вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм;

-    додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

-    користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базамиколеджу;

-    доступ до інформації в усіх галузях знань;

-    участь у дослідній т діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

-    особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

-    участь в об'єднаннях громадян; обирати і бути обраним до вищого колегіального органу самоврядування закладу;

-    безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-    забезпечення стипендіями, гуртожитками, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

-    трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

-    перерву в навчанні ;

-    користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

-    захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

-    збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

-    відстрочку на складання екзаменаційної сесії та державної атестації на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж 8 тижнів.

3.6. Відволікання студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.7. Обов'язки студентів:

- додержання законодавства, моральних, етичних норм;

- систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

- додержання Положення про коледж, правил внутрішнього розпорядку ;

- виконання навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

- вчасне інформування адміністрації коледжу в разі неможливості з поважних причинвідвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконуватиконтрольні роботи;

- ефективно використовувати оргтехніку, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

- знати і виконувати вимоги нормативно – правових актів з охорони праці, техніки безпеки, цивільної оборони, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, дорожнього руху, передбачені відповідними правилами і інструкціями;

- підтримувати чистоту і порядок в навчальних аудиторіях,місцях загального користування, гуртожитках та на території коледжу, брати участь у самообслуговуванні;

 - не вживати алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних корпусах, гуртожитках та на території коледжу;

- брати участь у загальноколеджних заходах.

3.8. Працівники коледжу зобов»язані:

- працювати чесно і сумлінно, виконувати робочий режим, вимоги Положення про коледж, колективного договору та цих Правил, додержуватися трудової дисципліни ;

- дотримуватись службової таємниці;

- дотримуватись чинного законодавства щодо збереження майна коледжу( обладнання, інвентарю, навчальних посібників тощо).;

- ефективно використовувати оргтехніку, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;

- знати і виконувати вимоги нормативно – правових актів з охорони праці, техніки безпеки, цивільної оборони, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, дорожнього руху, передбачені відповідними правилами і інструкціями;

- підтримувати на робочому місці чистоту і порядок, не вживати алкогольних напоїв, тютюнових виробів у приміщеннях та на території коледжу;

- брати участь у загальноколеджних заходах;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

3.9. Обов»язки, що виконує кожен працівник за своєю посадою, визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов»язками, затвердженими директором коледжу.

3.10. Адміністрація коледжу забезпечує педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування; правовий, соціальний, професійний захист;

- встановлення посадових окладів педагогічним працівникам відповідно до Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту" та чинного законодавства України;

- встановлення надбавок до посадового окладу відповідно до чинного законодавства України тощо;

- оплату за виконання робіт по договорах згідно з чинним законодавством України тощо;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України "Про освіту", інших законодавчих та нормативних актів.

4. РОБОЧИЙ ЧАС І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 1.  У коледжі встановлюється 5-денний робочий тиждень.
 2.  Час початку і закінчення роботи та перерву для відпочинку і обіду викладачів встановлює адміністрація коледжу, узгоджуючи з профспілковим комітетом.
 3.  Час початку і закінчення роботи та перерва для відпочинку і обіду
  адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу навчального закладу наведені в додатку №1.
 4.  Тривалість навчальної пари встановлюється 80 хвилин. Протягом навчального дня встановлюється обідня перерва для студентів 40 хвилин. Розклад дзвінків наведено в додатку

 № 2.

4.5. У коледжі встановлюються такі години для прийому:

 4.5.1. Директорвівторок - з 9-00 до 10-00,  з 13-30 до 16-00

 4.5.2. Заступник директора з навчальної роботи:

студентів: вівторок і четвер - з 14-00 до 16-00

працівників коледжу: Понеділок, середа - з 14-00 до 16-00.

 1. Заступник директора з виховної роботи

студентів: понеділок, середа - з 14-00 до 16-00

працівників коледжу : вівторок, четвер -з 14-00 до 16-00.

 4.5.4.         Заступник директора з навчально-виробничої роботи:

студентів: вівторок, середа - з 14-00 до 16-00

працівників коледжу : понеділок, четвер - з 14-00 до 16-00.

 4.5.5.         Заступник директора з адміністративно - господарської частини:

студентів: вівторок, четвер - з 15-00 до 16-30

працівників коледжу : понеділок - з 14-00 до 16-00.

 4.5.6.         Зав. відділенням:

студентів: понеділок, четвер - з 14-00 до 16-00

викладачів і співробітників: щоденно з 14-00 до 16-00

Керівники підрозділів вирішують питання в межах своєї компетенції.

4.6. У відповідних випадках тривалість щоденної роботи, у тому числі час початку і закінчення щоденної роботи і перерви для відпочинку і обіду визначаються графіком змінності, затвердженим адміністрацією при узгодженні з профспілковим комітетом з дотриманням тривалості робочого часу за тиждень або за інший обліковий період (вихователі, керівники гуртків, секцій).

4.7. Про початок кожного заняття викладачі і студенти оповіщаються двома дзвінками: перший - попереджувальний за 2 хвилини до початку уроку, а другий - про його початок. По закінченні занять дається один дзвінок.

4.8. Адміністрація організувує облік робочого часу всіх робітників коледжу. Біля місця обліку

( на першому поверсі у вестибюлі) є годинник, який правильно визначає час. При неявці викладача або іншого працівника коледжу адміністрація негайно вживає заходів по заміні його іншим викладачем (працівником). Працівника, який з'явився на роботу у нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день. У випадку неявки на роботу через хворобу, працівник коледжу зобов'язаний сповістити про тимчасову непрацездатність, пред'явити листок непрацездатності, виданий в установленому порядку лікувальним закладом, протягом З днів після закриття листка непрацездатності.

4.9. Навчальні заняття у коледжі проводяться за навчальним розкладом, затвердженим директором. Навчальний розклад складається згідно з навчальними планами на семестр і вивішується у приміщенні коледжу на дошці оголошень на 2 поверсі не пізніше ніж за тиждень до початку занять. Навантаження студентів перших курсів – 36 год. на тиждень обов'язковими навчальними заняттями, других – 32 год, третіх - четвертих курсів - 30 годин на тиждень. Скорочення тривалості канікул, установлених навчальними планами, не допускається.

4.10. На початку кожного навчального заняття і в перервах між заняттями викладачі і лаборанти підготовляють необхідні навчальні посібники, апаратуру, обладнання і інструменти.

Належну чистоту і порядок у всіх побутових підсобних приміщеннях забезпечує технічний персонал у відповідності з встановленим в навчальному закладі розпорядком, а в навчальних, навчально-виробничих - студенти на основі самообслуговування.

 4.11. Для кожної навчальної групи заводять журнал навчальних занять за установленою формою. Журнали зберігаються в навчальній частині і видаються викладачу, який проводить заняття в групі.

4.12.      Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не більше 1536 годин на навчальний рік при середньо тижневій тривалості 36 годин, тобто організаційна, методична та інші види робіт викладача не можуть перевищувати більш ніж 828 годин при навчальному навантаженні 720 годин на навчальний рік.

 4.13.     Понаднормова робота, як правило, не дозволяється. Застосування понад нормованих робіт адміністрацією може виконуватись у виняткових випадках, передбачених діючим законодавством, тільки з дозволу профспілкового комітету викладачів і співробітників навчального закладу.

4.14. Під час зимових канікул, а також до початку відпустки і після закінчення її у літній період викладачі у відповідності з затвердженими семестровими і річними планами, залучаються директором коледжу до участі в роботі методичних комісій і об'єднань, пов'язаних з питаннями методики викладання, обговорення проектів тематичних планів, навчальних програм і методрозробок, до педагогічних читань, семінарів та інших заходів по підвищенню кваліфікації і удосконаленню теоретичних знань викладачів.

Куратори груп та інші викладачі за дорученням адміністрації на період зимових канікул організовують проведення культурно-масових заходів зі студентами. Голови циклових комісій, завідуючі кабінетами та лабораторіями готують навчально-методичну документацію, кабінети, лабораторії до наступного семестру.

 1. Вхід на заняття після другого дзвінка забороняється до перерви. У виняткових випадках тільки директору коледжу або його заступникам і зав. відділеннями дозволяється заходити в аудиторію, інші особи можуть бути присутні на заняттях з дозволу директора або його заступника з навчальної роботи. Під час проведення занять нікому не дозволяється робити зауваження викладачам з приводу їх роботи. Після початку
  занять у всіх навчальних і інших приміщеннях повинні бути забезпечені тиша і порядок, необхідні для нормального проведення навчальних занять. Не дозволяється переривати навчальні заняття і виходити з аудиторії під час їх проведення.
 2. Не дозволяється в робочий час:

4.16.1. Відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, не пов'язаних з виробничою діяльністю (семінари, спортивні змагання, художня самодіяльність, турпоїздки тощо).

4.16.2. Скликати збори, засідання, наради з громадських справ.

4.16.3. Звільняти студентів від навчальних занять для виконання громадських доручень.

4.17.       Черговість надання щорічних відпусток установлюється адміністрацією за узгодженням з профспілковим комітетом викладачів і співробітників з урахуванням необхідності забезпечення навчально-виховного процесу, сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників коледжу.

Щорічні відпустки викладачам надаються, як правило, у літній канікулярний період. Розрахунок проводиться у відповідності з чинним законодавством.

4.18.      За благоустрій у навчальних приміщеннях (наявність меблів і обладнання, нормальної температури, освітлення тощо) несе відповідальність заступник директора з адміністративно-господарської частини.

За утримання обладнання лабораторій, кабінетів і аудиторій в належному стані відповідальність несуть завідуючі лабораторіями, кабінетами, лаборанти та закріплені викладачі. Контроль за методичним забезпеченням лабораторій, кабінетів, аудиторій, їх санітарний стан здійснює заступник директора з навчальної роботи.

4.19.В приміщенні навчального закладу забороняється:

4.19.1. Ходіння в пальто і головних уборах.

4.1 9.2. Голосна розмова в коридорах під час занять.

 1. Куріння.

4.20. Ключі від всіх навчальних приміщень знаходяться у сторожа коледжу і в диспетчерській. Ключі видаються особам по списку, який затверджений заступником директора з адміністративно-господарської частини , а в диспетчерській - викладачам за розкладом занять.

Педагогічним працівникам забороняється:

-  змінювати на свій розсуд розклад занять і графік роботи;

-  продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерви між ними;

передоручати виконання трудових обов'язків.

5. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ І НАВЧАННІ

 1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу,
  новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку коледжу.
 2. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні
  працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.
 3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки,
  надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок власних коштів коледжу. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

5.4.За хорошу успішність, активну участь в громадській роботі і науково - технічній творчості, застосовуються такі види заохочення для студентів:

-  оголошення подяки;

-  нагородження цінним подарунком чи грошовою премією;
 -
нагородження Похвальною грамотою;

- клопотання про призначення іменних стипендій педагогічною радою коледжу. 5.4.Ці заохочення застосовуються адміністрацією при погодженні з профспілковим комітетом студентів коледжу.

Заохочення повідомляються в наказах, доводяться до відома студентів групи, на зборах. Виписка з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента, повідомляється батькам .

 5.5. Кандидатури студентів, які виявили відмінні знання і добилися відмінних успіхів у громадській роботі, представляються у вищі органи відомості на отримання іменних стипендій громадських організацій на основі положення про їх призначення, в виняткових випадках - до нагороди.

Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу коледжу і заносяться до трудової книжки працівника.

6. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1 .За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

- догана;

- звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до КЗпП України.

6.2.    Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація коледжу розглядає від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи час хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

6.3.    За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

 1. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
 2. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.Замість накладання дисциплінарного стягнення директор має право передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

6.6.    За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, грубого порушення правил проживання в гуртожитках на студентів накладається стягнення:

 1. Догана.
 2. Відрахування з коледжу.

Дисциплінарні стягнення оголошуються наказом директора коледжу та його заступниками.

 1. Дисциплінарне стягнення до студентів застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня виявлення.
 2. Особи, які навчаються у коледжі, можуть бути відраховані:
- за власним бажанням;
 - у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
 - за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;
 - за академічну неуспішність;
 - за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.
 6.9. Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади. 

Правила внутрішнього розпорядку розглянуто і схвалено на загальних зборах трудового колективу коледжу, протокол № 1 від 25.03.2014 року


                                                                                Додаток 2

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету ______________ С.М.Збарах

25 березня 2014 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету ____________Ю.М.Рудаков

25 березня 2014 року

Розклад дзвінків

з понеділка по четвер

  Початок Кінець
І пара 8-30 9-50
ІІ пара 10-10 11-30
ІІІ пара 12-10 13-30
ІV пара 13-40 15-00
     
П’ятниця
І пара 8-30 9-50
ІІ пара 10-00 11-20
ІІІ пара 11-30 12-50
ПочатокПопередня12НаступнаКінець