Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      «ЗАВЕРДЖУЮ»

Директор Новомосковського коледжу ДДАЕУ

          __________________ Ю.М.Рудаков

              « 03 » лютого 2017 року

           Додаток до Порядку

призначення і виплати стипендії

у Новомосковському коледжі ДДАЕУ

         ПРАВИЛА

 ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ студентІВ 

у Новомосковському коледжі Дніпропетровського державного аграрно – економічного університету

на ІІ семестр 2016 – 2017 навчального  року

І.Загальні положення

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Новомосковського коледжу ДДАЕУ розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ).

2. Цей Порядок розповсюджується на студентів  денної форми які навчаються за державним замовленням.

Правила призначення академічних і соціальних стипендій у коледжі затверджуються педагогічноюрадою за погодженням зі студентською Радою самоврядування, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться.

3. Коледж має право відступити від положень цього Порядку і врегулювати відповідні питання на власний розсуд за умови дотримання положень Закону України «Про вищу освіту» та відповідних актів Кабінету Міністрів України.

ІІ. Стипендіальний фонд

1. Навчальний заклад щомісячно розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

 • розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України; 
 • видатків на виплату академічних стипендій, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку;
 • затвердженого директором коледжу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами рейтингу останнього навчального семестру;
 • реєстру осіб, які відповідно до рішення дирекора протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2. Місячний обсяг стипендіального фонду коледжу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

 • встановленому ліміту стипендіатів;
 • особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;
 • особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності;
 • особам, які реалізували право на академічну мобільність, і  щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ.

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів розраховується щомісячно з урахуванням:

 • видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених коледжу у встановленому порядку;
 • раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;
 • зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

4. До раніше сформованих належатьзобов’язанняз виплати академічних стипендій студентам:

 • раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;
 • перед особами, які є іноземцями і навчаються в коледжі відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів;
 • перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;
 • перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;
 • перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ;
 • щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

 • сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;
 • сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;
 • сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

ІІІ. Ліміт стипендіатів

1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю, і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

 • загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;
 • ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала (може встановлюватись різний для відділень, курсів та спеціальностей;
 • ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою коледжу перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липняпопереднього навчального року.

2.Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю  станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.

3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо.

У разі наявності двох осібна курсі за певною спеціальністю кількість стипендіатів складає одну особу.

4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

5. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії коледжустроком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

6. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти,  для яких навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей не передбачається надалі проведення семестрового.

ІV. Рейтинг успішності

1. Порядок формування рейтингу успішності у коледжі включається до Правил призначення і виплати стипендій у коледжі відповідно до Порядку КМУ.

2. Рейтинг успішності студентів першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

3. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на підставі підсумкових оцінок з дисциплін, захистів курсових та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні і семестрові оцінки з обов’язкових дисциплін, а також може включати екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи, захисти практик тощо. Перелік таких показників встановлюється педагогічною радою коледжу не пізніше початку семестру.

Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за результатами першого семестрового контролю 2016/17 навчального року формуються за середнім балом семестрового контролю.

4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певній спеціальності та курсі в межах відділення за денною формою навчання, крім осіб, які:

 • протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінкуабо не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни, захисту курсової роботи, звіту з практики,у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;
 • до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни, курсової роботи, практики, крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту другого розділу ІІ цього Порядку;
 1. Рейтинг в Новомосковському коледжі Дніпропетровського державного аграрно – економічного університету формується з урахуванням успішності (балу навчання з кожної навчальної дисципліни за семестр, екзаменаційного балу навчальних дисциплін, балу захисту виробничих та переддипломних практик, курсової роботи), яка складає  не менше 90 % рейтингового балу, та з урахуванням індивідуальних досягнень студентів у коледжі; участь у олімпіадах, конференціях, семінарах; суспільної,  дослідницької, пошукової діяльності, участі у спортивно – масових заходах, інтелектуальних конкурсах та семінарах – складає до 10 % рейтингового балу.
 2. Формування рейтингу студентів проводить куратор і староста навчальної групи за погодженням з завідувачем відділення.

Відомість з результатами рейтингу здаються заступнику директора з виховної роботи через 5 днів після закінчення семестру. Заступник директора з виховної роботи призначає засідання стипендіальної комісії для розгляду рейтингу і на підставі відомостей навчальних груп формує реєстр осіб для призначення стипендії у розрізі спеціальностей.

 1. Документи для призначення соціальних стипендій формує куратор групи в особову справу, здає уповноваженій особі – секретарю навчальної частини, яка після перевірки а узгодженням з рішенням стипендіальної комісії, завірені копії у десятиденний строк передає до органу соціального захисту населення за місцем розташування коледжу.
 2. Рейтинг успішності складається із семестрових досягнень студентів з кожної навчальної дисципліни і загального середнього балу за семестр помножений на коефіцієнт 0,9.

Формується тричі на рік:

 • за результатами контролю знань І семестру навчання;
 • за результатами контролю знань ІІ семестру навчання;
 • на початку нового навчального року для студентів першого року навчання.
 1. До рейтингу успішності включаються усі встигаючі студенти денної форми навчання.

Академічна стипендія призначається студентам, які мають найвищий бал рейтингу, який включає виміри рівня навчання та бал індивідуальних досягнень студента, за найвищим показником в межах стипендіального забезпечення коледжу (яке складає 40 - 45% від загальної кількості осіб денної форми навчання, відповідно до                розділу ІІІ п. 2 цього Порядку).

Розрахунок балу рейтингу проводиться по п’ятибальній шкалі оцінок для студентів усіх навчальних курсів і спеціальностей. Розрахований  бал округлюється до сотих одиниць. 

Зразок переведення балу:

«10 -12» балів = переводиться у  «5,0» балів;

«9 - 7» балів = переводиться у «4,0» бали;

«6 - 4» балів = переводиться у «3,0»бали.

Якщо студенти підвищували рівень задовільних оцінок для покращення якості навчання, до рейтингу на призначення стипендії враховується першочерговий показник оцінки.

У разі набраної однакової кількості рейтингового балу студентів, перевага для призначення стипендії надається тим  студентам, які мають більшу кількість  найвищого балу оцінок з усіх дисциплін (п’ятірок), відсутність або найменшу кількість задовільних оцінок (трійок), (у разі однакових балів оцінок враховуються тільки порівняльна характеристика оцінок спецдисциплін)  та найменшу кількість пропусків занять.

Обов’язковим доповненням складової успішності рейтингового балу, є нарахування складової  індивідуальних досягнень студентів у коледжі.               

 1. Соціальні стипендії призначаються студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання (не атестацій: н/а), пропусків занять без поважної причини понад 36 годин за семестр та належать до одної з таких категорій:
  1. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх

  числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років

  залишилися без батьків;

 1. особи, які згідно із Законом України про статус і соціальний захист

 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 мають пільги під час призначення стипендії;

 1. особи, які відповідно до статті 5 Закону України  «Про підвищення

 Престижності  шахтарської праці мають право на призначення

 соціальних стипендій;

 1. особи, яким Законом України  «Про внесення змін до деяких законів

України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх

 дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення

 антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів

 або під час масових акцій громадянського протесту, дітей,

 зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття

 професійно-технічної та вищої освіти»  гарантується призначення

 соціальної стипендії.

 1. Межею незадовільного рівня навчання у коледжі є оцінка з будь якої навчальної дисципліни або середній бал семестрового контролю знань менше ніж «3,0» бали або не атестація (н/а) не пов’язана зі станом здоров’я за п’яти бальною шкалою або «4,0» балів  та не атестація (н/а) за дванадцятибальною шкалою оцінок.
 2. В рейтинг на призначення стипендії не включаються студенти які:
 • станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю знань згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість (двійки та не атестації);
 • під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних заходів з метою покращення раніше отриманих незадовільних оцінок;
 • до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни;
 • студенти які мають правопорушення (догани) зафіксовані наказом по коледжу, та ті що мають прогули занять понад 36 годин за семестр без поважної причини.
 1. Складова рейтингу оцінювання індивідуальних досягнень студентів  у коледжі: олімпіади, конференції, семінари, інтелектуальні конкурси;  суспільна, дослідницька, пошукова діяльність; участь у спортивно – масових заходах, знаходиться в межах:   до 0,5 балів за 5-ти бальною шкалою рівня оцінок, але за умови наявності відзначень наказом по коледжу, грамот, подяк, листів вдячності, рішень предметних циклових комісій, педагогічної Ради, студентської Ради самоврядування  та інших підтверджуючих матеріалів відзначення студентів.
 2.  Стипендії у підвищеному розмірі (на 45,5 % п.16 Порядку кабміну міністрів України № 1050 призначаються студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні: відмінникам навчання, переможцям міжвузівських, обласних, всеукраїнських олімпіад, за умови рівня семестрового контролю знань не менше ніж 4,7 балів, за рішенням стипендіальної комісії коледжу.
 3.  Розподіл балів складової рейтингу індивідуальних досягнень  студентів (п.13 цього Порядку)   за п’ятибальною системою рівня оцінок:
  1. Навчально - дослідницька діяльність в межах:  0 – 0,1бал:
 • участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах, виставках, фестивалях - в межах коледжу – 0,05 бали;
 • участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах, виставках, фестивалях – міжвузівські  – 0,075 бали;
 • переможці міжвузівських міських та обласних олімпіад і конкурсів -  0,1 бал,
 • призери всеукраїнських олімпіад і конкурсів, винятково до  – 0,2 бали
 1. Соціально – громадська активність в межах:  0– 0,2 бал:
 • Участь у відкритих навчальних, навчально – виховних та святкових заходах, заходах декад циклових комісій, інтелектуальних конкурсах; тощо – 0,025 балів.
 • Відповідальна робота голів та членів студентських Рад самоврядування коледжу, відділень, гуртожитку, громадських організацій – 0,025 балів.
 • Виступи на засіданнях Рад самоврядування на рівні міських заходах, міжвузівських, обласних – 0,05 балів
 • Участь у всеукраїнських заходах – 0,1 бал.
 1. Спортивно – масова активність в межах : 0 – 0,1 бал:
 • Участь у загальноколеджних спортивних заходах та змаганнях коледжу – 0,015 балів;
 • Переможці і призери спортивних змагань коледжу – 0,025 балів;
 • Переможці і призери міських та обласних спортивних змагань – 0,05 балів;
 • Переможці і призери регіональних і всеукраїнських спортивних змагань – 0,1балів
 1. Професійно – виробнича діяльність в межах: 0 – 0,1 бали:
 • Отримання відзначення за участь у сільськогосподарських роботах, у трудових бригадах, подяки за роботу під час проходження практик  - 0,015 балів;
 • Участь у семінарах, конференціях, засіданнях круглого столу  з професійним спрямуванням за межами коледжу – 0,05 балів;
 • Виступи-доповіді на міжвузівських, міських чи обласних конференціях з професійним спрямуванням – 0,1 бал.
 1. Порушення вимог Положення коледжу або правил внутрішнього розпорядку за обставин, визначених цим порядком, кількість балів рейтингу зменшується:
 • Якщо пропуски занять без поважної причини знаходяться в межах до 36 годин за семестр за кожні п’ять годин бал рейтингу зменшується на 0,04 бали.

                       

Порядок визначення рейтингу студентів Новомосковського                              коледжу ДДАЕУ розглянуто і схвалено:          

На засіданні педагогічної Ради коледжу,                                                                         протокол   № 5 від «_02_» лютого  2017 року;

На засіданні загальноколеджної студентської

Ради самоврядування,                                                                               протокол  № 4 від «_21_» січня 2017 року;